سیسکو – Cisco AnyConect

سپتامبر 13th, 2015

سیسکو – Cisco AnyConect ابتدا برنامه cisco anyconnect را از App Store مانند تصاویر زیر دریافت نمایید و مراحل دیگر را طبق تصاویر آموزشی انجام دهید.