PPTP- L2TP

سپتامبر 13th, 2015

PPTP- L2TP برای استفاده از PPTP و L2TP در IOS مانند تصاویر زیر عمل کنید ENreiptoon Level = Maximm قرار گیرد و در صورتی که خواستید L2TP متصل شوید secret=123456 می باشد